NABÓR DO PROJEKTU „ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW ZE SZKÓŁ Z TERENU GMINY LIMANOWA”


 

Od 28 września 2020 r. rozpoczynamy w naszej Szkole realizację projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów ze szkół Gminy Limanowa”. W związku z tym uczniowie będą mieli możliwość udziału w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i zdolności, w zajęciach wyrównujących braki w wiadomościach i umiejętnościach z różnych przedmiotów oraz w zajęciach wspierających rozwój uczniów. Zajęcia będą prowadzić Nauczyciele naszej szkoły.

Rekrutację na zajęcia przeprowadzą nauczyciele poszczególnych zajęć, kierując się indywidualnymi potrzebami uczniów. Realizacja projektu będzie trwać 2 lata szkolne, czyli 2020/2021 i 2021/2022 .

W tym roku szkolnym w projekcie może wziąć udział 236 uczniów z klas 1-8, przy czym dany uczeń może skorzystać z kilku zajęć.

W roku szkolnym 2020/2021 będą realizowane następujące zajęcia:

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE
Matematyka – wyrównawcze – 4 grupy
J. angielski – wyrównawcze – 4 grupy
ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE
Logopedyczne – 6 grup
PE – kompetencje kluczowe
Matematyczni tropiciele- 4 grupy
Mały informatyk – 5 grup
Języki obce nie są mi obce – 6 grup
interdyscyplinarne laboratoria przyrodnicze – 10 grup
PE- umiejętności uniwersalne
Laboratorium językowe – 4 grupy
Oparte o zainteresowania literackie, teatralne- 4 grupy
Mamy wspólny cel – gry zespołowe – 2 grupy

Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników zajęć w bieżącym roku szkolnym uczniowie, którzy nie wezmą udziału w zajęciach, będą mieli możliwość uczestniczyć w projekcie w przyszłym roku. Zajęcia w ramach projektu będą odbywać się przed lub po zajęciach lekcyjnych. Możliwa jest również realizacja zajęć w soboty. W ramach realizowanego projektu Szkoła zostanie doposażona w pomoce dydaktyczne do zajęć specjalistycznych, do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz w sprzęt komputerowy do realizacji zajęć technologii informatycznej.

Rodzice uczniów rekrutowanych do zajęć w ramach projektu proszeni są do wypełnienia deklaracji udziału. Deklaracje będą przekazane za pośrednictwem uczniów oraz są dostępne na naszej stronie internetowej.


DOKUMENTY DO POBRANIA

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

 

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkół

z terenu Gminy Limanowa


Nasz szkoła wraz z innymi szkołami z naszej Gminy bierze udział w projekcie pt. ”Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkół z terenu Gminy Limanowa”, który Gmina Limanowa realizuje w partnerstwie z Fundacją Stiwek.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu  państwa, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Osi priorytetowej 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

 

Wartość projektu łącznie 3 484 327, 50 zł

Numer projektu RPMP.10.01.03-12-0360/19

Projekt jest realizowany od 1.05.2020 do 31.07.2022

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów 12 Szkół Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Limanowa dzięki udziałowi w dodatkowych zajęciach wyrównawczych oraz rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne, zmniejszenie deficytów rozwojowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych dzięki udziałowi w dodatkowych zajęciach specjalistycznych oraz wyrównanie szans edukacyjnych uczniów. Celem projektu jest także udoskonalenie kompetencji dydaktycznych i wychowawczych 224 nauczycieli 12 szkół w zakresie TIK i wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez szkolenia oraz  stworzenie warunków do nauki metodą eksperymentu w 12 szkołach dzięki doposażenie pracowni TIK i pracowni przedmiotowych do 07.2022

Grupę docelową projektu stanowi 1030 uczniów z 12 szkół (520 dziewcząt i 510 chłopców) tym 420 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz 224 nauczycieli (168 kobiet, 56 mężczyzn).

 

W projekcie odbędzie się:

– 2000 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języków obcych w 80 grupach,

– 1740 godzin zajęć specjalistycznych: logopedycznych, socjoterapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych w 87 grupach

– 4200 godzin projektów edukacyjnych doskonalących kompetencje matematyczne, przyrodnicze, językowe i w 140 grupach

– 2100 godzin zajęć rozwijających umiejętności uniwersalne: przedsiębiorczość, praca zespołowa, kreatywność w 84 grupach

302 uczniów wyrówna szanse edukacyjne dzięki stypendiom

Dzięki projektowi  szkoły pracownie przedmiotowe zostaną wyposażone w nowoczesną bazę dydaktyczną.

 

Projekt jest realizowany zgodnie zasadą równości szans i niedyskryminacji tj. w sposób zapewniający równy dostęp do zajęć, stypendiów, warsztatów, szkoleń zarówno dla uczniów i uczennic, nauczycieli, nauczycielek. Kryteria rekrutacji do wszystkich zajęć wolne są od dyskryminacji ze względu na płeć, niepełnosprawność, czy inne potencjalnie dyskryminujące kryteria. Zajęcia dla uczniów i nauczycieli odbywają się w salach zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych