Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Męcinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej http://sp1mecina.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2014.08.24.

Data ostatniej dużej aktualizacji:  2020.09.26.

 

STAN DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 • Niektóre elementy nie mają widocznego fokusa i nie wyróżniają się po wybraniu ich klawiaturą.
 • Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych.
 • Niektóre dokumenty elektroniczne jak np. PDF mogą nie być dostępne cyfrowo.
 • Niektóre treści mogą nie spełniać minimalnych wymagań kontrastu.

Przygotowanie deklaracji dostępności.

Data sporządzenia deklaracji: 2021.03.23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym szkola@sp1mecina.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48183327011.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności składać można  tą samą drogą.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 • Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy. Prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście od strony boiska sportowego Orlik dostosowane jest do osób niepełnosprawnych. Wejście posiada podjazd.
 • Toalety przy sali gimnastycznej dostosowane są dla osób niepełnosprawnych – posiadają poręcze.
 • Na terenie szkoły są miejsca parkingowe. Brak oznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 • W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych  i słabowidzących.
 • W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku brak urządzeń dla osób z wadami słuchu.
 • Na każdej kondygnacji znajduje się plan ewakuacji zawierający rozkład pomieszczeń.
 • Krawędzie schodów zostały wyposażone w taśmę kontrastową (żółto – czarną).
 • W budynku na każdym poziomie (szatnie, parter, I piętro, II piętro) znajduje się korytarz wyłożony płytkami, który pozbawiony jest progów i nierówności.
 • Budynek nie posiada wind.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściach są pracownicy obsługi.